Privacy

Privacy verklaring

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dutch Truck Racing streeft erna te voldoen aan de geldende wetgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. In dit privacystatement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen hierover.

Persoonsgegevens

Je persoonsgegevens verdienen bescherming in het kader van de privacy. Het is goed om alert te zin op misbruik van persoonsgevens. Dat geldt ook voor een vereniging als Dutch Truck Racing. Dutch Truck Racing registreert naam, adres telefoonnummer en e-mail adres.

Van wie verwerkt Dutch Truck Racing persoonsgegevens?

Dutch Truck Racing verwerkt de persoonsgegevens van:

  • Leden en vrijwilligers
  • Sponsoren
  • Mensen die als niet-lid deel hebben genomen aan door Dutch Truck Racing georganiseerde activiteiten
  • Mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

De persoonsgegevens van alle leden en sponsoren worden geregistreerd in een ledenadministratie systeem. Dit gebeurt op een beveiligde locatie en is niet direct bereikbaar.

Waarvoor verwerkt Dutch Truck Racing persoonsgegevens?

Om lid te kunnen worden van de vereniging Dutch Truck Racing, aan de slag te gaan als vrijwilliger, of om een andere relatie met ons aan te gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen wij de communicatie op passende wijze verzorgen en zorg dragen voor de juiste informatie.

Leden, abonnees en relaties willen we zo goed mogelijk van dienst zijn. Naam en adresgegevens gebruiken we bijvoorbeeld om contact te kunnen onderhouden en informatie te verschaffen over aan het lidmaatschap gerelateerde zaken en communicatie over Dutch Truck Racing. Mailadressen gebruiken wij voor het toesturen van digitale informatie zoals nieuwsbrieven of informatie over komende evenementen. Voor dit soort mailings kan je jezelf eenvoudig afmelden door de e-mail te beantwoorden.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig, en niet langer dan noodzakelijk is voor het gebruik binnen de vereniging, bewaard. Wij zijn ons ervan bewust dat deze gegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan.

Het secretariaat en de bestuursleden die belast zijn met de ledenadministratie kan de lidmaatschapsgegevens zien. het secretariaat kan ook wijzigingen aanbrengen. Het totale bestuur onderhoudt alle overige persoonsgegevens.

Uitwisselen van persoonsgegevens met externe partijen.

Dutch Truck Racing wisselt geen persoonsgegevens uit met externe partijen, tenzij er een gerechtvaardigd doel daarmee gediend wordt en met deze partij een verwerkersovereenkomst is overeengekomen (bijvoorbeeld voor de ledenadministratie of het hosten van de website).

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan het lidmaatschap worden in beperkte vorm na beëindiging van het lidmaatschap bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen te kunnen genereren. Voor het bewaren van deze gegevens gelden wettelijk bepaalde voorschriften.

Inzage in jouw persoonsgegevens bij Dutch Truck Racing.

Elk lid heeft recht op inzage in de lidmaatschapsgegevens die Dutch Truck Racing verwerkt. Neem daarvoor contact op met de ledenadministratie. Indien gewenst kun je verzoeken om de geregistreerde gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Vereniging Dutch Truck Racing kan je terecht bij de secretaris, via e-mail: secretaris@dutchtruckracing.nl

Wijzigingen privacybeleid.

Dutch Truck Racing streeft naar een zo actueel mogelijk privacybeleid en behoudt zich daarom het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Op de website www.dutchtruckracing.nl is altijd het meest recente statement beschikbaar.